Làm rõ tầm quan trọng của sự phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ; phát hiện những nhân tố thúc đẩy, gắn kết nền kinh tế Việt Nam hội nhập cùng với các nền kinh tế Việt Nam hội nhập cùng với các nền kinh tế khác. Phân tích, đánh giá thực trạng và triển vọng của mối quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa kỳ qua những cơ hội, những tồn tại và thách thức. Qua tham khảo kinh nghiệm của một số nước trong khu vực có phát triển quan hệ thương mại với Hoa Kỳ xác định phương hướng và đề xuất kiến nghị nhằm phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Hoa Kỳ cho giai đoạn mới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11256

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s