Giới thiệu tổng quan về hệ thống các biện pháp môi trường liên quan đến thương mại quốc tế. Phân tích tác động của chúng đối với cạnh tranh thương mại quốc tế hiện nay. Nêu kinh nghiệm của một số nước trong việc đáp ứng các yêu cầu môi trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. Đánh giá khả năng và hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng về môi trường của nước nhập khẩu, chỉ ra những khó khăn, thuận lợi của họ khi mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá. Đề ra một số giải pháp ở cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và cho một số nhóm sản phẩm xuất khẩu thời gian tới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11220

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s