Năm 2011, do có nhiều nhân tố mới nảy sinh, nền kinh tế thế giới đã và đang phải đối mặt không ít khó khăn và được dự báo còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Với việc gia nhập WTO, trở thành một phần không thể tách rời của kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam cũng chịu những tác động nhất định từ mọi biến động của kinh tế thế giới. Thông qua việc tổng hợp thông tin về tình hình kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2011 và tác động đến Việt Nam, bài viết đưa ra cái nhìn tổng quan về bức tranh kinh tế như thực trạng nền kinh tế, các dự báo và giải pháp cho những tháng cuối năm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/740

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s