Tổng quan về Quốc hội, Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam. Trình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu so sánh giữa Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam. Nghiên cứu so sánh hai Quốc hội về địa vị pháp lí, cơ cấu tổ chức, qui trình và thủ tục hoạt động của quốc hội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49984

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s