Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thu hút FDI vì Phát triển bền vững (PTBV). Phân tích thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vì phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp: nhóm giải pháp thu hút FDI vì phát triển kinh tế bền vững

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44473

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s