Quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ phê chuẩn quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn

Làm rõ cơ sở lý luận, tầm quan trọng và ý nghĩa của Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) trong phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Nghiên cứu, phân tích và làm rõ những lợi ích và những hạn chế mà PNTR mang lại đối với thương mại Việt Nam (…)http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44566

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vì phát triển bền vững ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thu hút FDI vì Phát triển bền vững (PTBV). Phân tích thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vì phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp: nhóm giải pháp thu hút FDI vì phát triển kinh tế bền vững

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44473

Quan hệ thương mại Việt Nam – Hàn Quốc từ năm 2000 đến nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống một số cơ sở lý luận và thực tiễn trong quan hệ thương mại song phương của Việt Nam và Hàn Quốc. Phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ thương mại Hàn Quốc – Việt Nam từ năm 2000 đến nay, có so sánh với các giai đoạn trước đó. Đưa ra các giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44264

Giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Nêu những vấn đề cơ bản về giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) như các hình thức, các giai đoạn, các điều kiện giải ngân vốn ODA. Xác định được rõ nét thực trạng giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trên cơ sở phân tích tình hình thu hút , phân bổ vốn ODA, và tiến trình giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó đề xuất những giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian tới thông qua việc phân ra các nhóm, như nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện công tác giải ngân, nhóm giải pháp thuộc về chính sách vĩ mô của Nhà nước và nhóm các giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút vốn ODA

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11324

Kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2011 và tác động đến Việt Nam

Năm 2011, do có nhiều nhân tố mới nảy sinh, nền kinh tế thế giới đã và đang phải đối mặt không ít khó khăn và được dự báo còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Với việc gia nhập WTO, trở thành một phần không thể tách rời của kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam cũng chịu những tác động nhất định từ mọi biến động của kinh tế thế giới. Thông qua việc tổng hợp thông tin về tình hình kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2011 và tác động đến Việt Nam, bài viết đưa ra cái nhìn tổng quan về bức tranh kinh tế như thực trạng nền kinh tế, các dự báo và giải pháp cho những tháng cuối năm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/740

Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài
Chương 2: Cơ sở lý luận về sự tham gia vào di chuyển lao động nội khối của các nước thành viên
Chương 3: Cơ sở thực tiễn về sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN.
Chương 4: Triển vọng và giải pháp tham gia di chuyển lao động nội khối ASEAN của Việt Nam trong thời gian tới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17186

Nghiên cứu thị trường khách du lịch Bắc Âu đến Việt Nam

Trình bày cơ sở lý luận về thị trường du lịch và phương pháp nghiên cứu thị trường du lịch. Nghiên cứu thị trường khách Bắc Âu đi du lịch nước ngoài và đến Việt Nam, trình bày các đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội của 4 nước Bắc Âu là Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan; xu hướng tiêu dùng và mua sắm của người dân Bắc Âu cũng như xu hướng đi du lịch của thị trường này; đăc điểm, tâm lý, thị hiếu của thị trường khách Bắc Âu; xu hướng và số lượng khách du lịch Bắc Âu tới Việt Nam; khả năng của du lịch Việt Nam trong việc thu hút và khai thác thị trường khách Bắc Âu; thực trạng công tác xúc tiến và khai thác thị trường khách du lịch Bắc Âu. Trình bày một số giải pháp đẩy mạnh xúc tiến và khai thác thị trường khách du lịch Bắc Âu tới Việt Nam bao gồm các giải pháp về cơ chế chính sách, các giải pháp về thị trường, sản phẩm, xúc tiến quảng bá, tổ chức và phối kết hợp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17359

 

Tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam

Chương 1: Tổng quan các công trình khoa học liên quan đến đề tài luận án
Chương 2:Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững.
Chương 3: Thực trạng về tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2004-2014.
Chương 4: Quan điểm và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17184

Khả năng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường trong thương mại quốc tế của một số mặt hàng xuất khẩu Việt Nam

Giới thiệu tổng quan về hệ thống các biện pháp môi trường liên quan đến thương mại quốc tế. Phân tích tác động của chúng đối với cạnh tranh thương mại quốc tế hiện nay. Nêu kinh nghiệm của một số nước trong việc đáp ứng các yêu cầu môi trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. Đánh giá khả năng và hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng về môi trường của nước nhập khẩu, chỉ ra những khó khăn, thuận lợi của họ khi mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá. Đề ra một số giải pháp ở cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và cho một số nhóm sản phẩm xuất khẩu thời gian tới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11220

Cải cách kinh tế ở Ấn Độ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển kinh tế và cơ sở thực tiễn đòi hỏi Ấn Độ phải tiến hành cải cách kinh tế. Tổng hợp và phân tích những nội dung cơ bản của quá trình cải cách kinh tế Ấn Độ; từ đó, đánh giá những thành công và hạn chế của hơn 10 năm cải cách. Rút ra những bài học kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam trong qúa trình đổi mới, phát triển kinh tế và trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Ấn Độ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11229